Terms and conditions

You can Download the current terms and conditions HERE

Leveringsvoorwaarden Consumenten

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
    afstand aangaat met de ondernemer;
3. Ondernemer: de zakelijke klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
    met de ondenemer Solid solution designs BV:
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
    leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem 
    persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
    opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
    afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
    systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
    gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, 
    zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Solid Solution designs BV
Bezoekadres: Naaldwijkseweg 76, 2291 PA Wateringen
Postadres: Naaldwijkseweg 76, 2291 PA Wateringen
Telefoonnummer: 0641377014 en nr..

Website: www.solidsolutiondesigns.com
E-mailadres: info@ solidsolutiondesigns.com
KvKnummer: 65111141
Btwidentificatienummer: NL855984375B01

Bereikbaarheid:
vrijdag van 12:00 uur tot 17:00 uur

Zterdag van 12:00 uur tot 17:00 uur

Solid solution designs BV is in 2016 opgericht als fabrikant en aanbieder van hoogwaardige schietbenodigdheden en aanverwante producten. Consumenten kunnen rechtstreeks hun bestelling plaatsen en via shipment af laten leveren.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
     beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
     worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
     zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
    overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
    consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
    kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
    overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
    weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
    kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
     toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
     tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
     is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het 
    aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 
    beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
    maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
    aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
    ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan 
    de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
    consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
    elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
    de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
    maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
    consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
    aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
    de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
    uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze 
    dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
    meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
    ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument
    of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
a: Ondernemers / zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht van retour of omruiling, zonder opgaaf van reden.
     In overleg is in een aantal uitzonderlijke gevallen retour recht mogelijk.
     De Handelingskosten bedragen dan altijd minimaal € 10,-.
     Alleen als er sprake is van een DOA , worden de standaard verzendkosten gecrediteerd. 
     Bij terugzending van producten (ook in geval van DOA) te allen tijde de originele verpakking gebruiken.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
     in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
    behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – 
    indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 
    ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
    gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
    aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
    rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
    30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van
    het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
    overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
     niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
    schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
    Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
    aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
    gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
    ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
    vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
    totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
    overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen
    die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Uitzondering: Accu’s, batterijen en (reserve)lampen zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.
    (tenzij er sprake is van een DOA: Dead On Arrival/ Kapot bij levering).

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
     bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
    geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
    leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
    gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst 
    heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
    eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
    mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
    artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
    vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten
    van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan
    de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
    uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien de bestelling van klant inhoudt dat er een installatie en/of montage moet plaatsvinden, is Solid solution designs BV of zijn/haar
    medewerker niet aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaat door/tijdens het installeren/monteren.

Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming
    van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
    overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
    overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
    de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan 
    binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
     verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
    ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer
    dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
    aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
    plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
    te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
    vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
    overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden
    ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
    ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
    de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
    uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
    geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking ebben,
    is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Ondernemers / zakelijke klanten zijn uitgesloten van recht van retour. Wil men het retourrecht toch aanspreken, dan berekent Solid solution designs € 10,= handelingskosten.
2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1: TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle met onze onderneming (hierna te noemen: ” Solid solution designs bv”) gesloten B to B overeenkomsten zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op alle aanbiedingen en offertes. In individuele gevallen nader overeengekomen schriftelijke bedingen prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden voor zij daar van afwijken of deze aanvullen. De Algemene Voorwaarden blijven voor het overige onverkort van kracht.
1.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van contractspartijen wordt door ons niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke verklaring.

2: AANBIEDINGEN
2.1 Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend: een offerte is gebaseerd op dagprijzen. In het geval verhogingen daarvan plaatsvinden zijn wij tot het moment van factureren bevoegd deze aan de cliënt door te berekenen. Ten tijde van de facturering zal de op dat moment geldende omrekeningskoers van buitenlandse valuta van kracht zijn. In het geval van prijsverhogingen als in dit artikel bedoeld, zal Solid solution designs bv dit direct schriftelijk berichten en heeft de cliënt het recht de overeenkomst binnen een week nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gebracht te ontbinden, onder gelijktijdige retournering van alle eventueel al aan hem ter beschikking gestelde materialen, welke in ongeschonden verpakking en staat dienen te verkeren.
2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien een zodanige bevestiging achterwege blijft, door een tijdsverloop van één week voor wij binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen, zoals uitleveren van materialen en/of producten, de overeenkomst kennelijk hebben geaccepteerd. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Solid solution designs bv gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de cliënt.

3: LEVERTIJDEN / AFLEVERING
3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Solid solution designs bv daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een termijn van minimaal acht weken wordt gegeven om alsnog te presteren.
3.2 Leveranties boven € 500,00 excl. btw netto factuurwaarde geschieden binnen Nederland kosteloos; beneden dit bedrag is Solid solution designs bv bevoegd verzendkosten excl. btw door te berekenen. Dit m.u.v. van lange pakketten waar aparte toeslagen voor berekend worden
3.3 Solid solution designs bv is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.
3.4 Bij niet-afnemen van de producten door de cliënt komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening. Zodanige weigering brengt voor Solid solution designs bv tevens het recht mee om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
3.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd wanneer zij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
3.6 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien het product door of namens de cliënt wordt afgehaald: door de inontvangstneming van het product.
b. Indien het product wordt verzonden, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die vervoerder.
c. Wanneer de cliënt het product van een vervoerder in ontvangst neemt en hiervoor tekent dan tekent cliënt ook voor het feit dat het pakket geen zichtbare beschadiging heeft aan de buitenzijde.
3.7 Indien de levering in ontvangst wordt genomen, geldt dit in elk geval als instemming met deze voorwaarden en als orderbevestiging.
3.8 Indien het product niet geleverd kan worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Solid solution designs bv niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door het product ter beschikking van de cliënt te houden, mits zij hiervan binnen 3 werkdagen nadat het product ter verzending gereed is gekomen hiervan kennis heeft gegeven aan de cliënt.
3.9 Indien Solid solution designs bv op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiend uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren producten uit de markt dient te halen (“recall”), dan is de cliënt verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.

4: BETALINGEN
4.1 Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen ex magazijn, exclusief Omzetbelasting. Al onze facturen dienen binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan dan wel anders als dit schriftelijk overeengekomen is. Bij overschrijding van die betalingstermijn is de cliënt direct in verzuim en dient deze een vertragingsrente te voldoen van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%, onverminderd de door de Wet aan het verzuim van een schuldenaar verbonden gevolgen. Voorts zijn voor rekening van de cliënt alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten berekend naar het rapport Voorwerk II, evenals de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijke gemaakt kosten.
4.2 De cliënt is niet bevoegd om betaling op te schorten dan wel (een deel van de) koopprijs te verrekenen, ook niet indien Solid solution designs bv gerechtigd is, haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen haar garantieverplichtingen.
4.3 Door onze cliënten gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt(e) dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
5.1 In het geval de kwaliteit van de producten niet beantwoordt aan hetgeen onze cliënt daaromtrent op grond van de overeenkomst mocht verwachten en dit aan Solid solution designs bv valt toe te rekenen, dan heeft de cliënt uitsluitend recht op omruiling dan wel reparatie van materialen – voor zover wij daartoe althans redelijkerwijze in staat zijn – dan wel restitutie van de koopprijs, een en ander naar keuze van Solid solution designs bv. Een en ander voor die cliënt die aan haar meldingsverplichting op grond van artikel 5.6 heeft voldaan.
5.2 Onverminderd de in artikel 5.1 gegeven garantie sluit Solid solution designs bv uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, en alle indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Solid solution designs bv. Indien en voor er op Solid solution designs bv enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, met dien verstande dat Solid solution designs bv nimmer aansprakelijk is dan voor het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.
5.3 De cliënt vrijwaart Solid solution designs bv voor alle aanspraken ingevolge product aansprakelijkheid wetgeving, dan wel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid van producten met gebreken, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake ter grove schuld of opzet van Solid solution designs.com, in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt.
5.4 De cliënt vrijwaart Solid solution designs bv voor alle aanspraken als gevolg van schending van rechten van intellectuele- en of industriële eigendom, tenzij bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat ter zake sprake is van grove schuld of opzet van Solid solution designs bv, in welk geval de regresregeling van artikel 6:102 BW geldt. De cliënt verbindt zich om binnen 5 werkdagen nadat zij bekend is met een mogelijke schending van rechten van derden dit te melden aan Solid solution designs bv.
5.5 De in lid 1 bedoelde garantie geldt, gerekend vanaf datum van aflevering, uitsluitend tegen overlegging van de betreffende factuur van Solid solution designs bv voor een periode van 24 maanden dit met uitzondering van accu’s, batterijen, lampen, chemische producten en munitie of componenten van munitie, lichtgevoelige en magnetische materialen van garantie uitgesloten.
5.6 De cliënt is verplicht de geleverde producten op juiste wijze te behandelen en niet bloot te stellen aan condities als gevolg waarvan mogelijkerwijze schade zou kunnen optreden. Voorts is de cliënt verplicht de producten binnen acht dagen na aflevering te inspecteren op zichtbare gebreken en deze onverwijld te onzer kennis te brengen. Schade die nadien mocht zijn opgetreden, wordt vermoed door de cliënt veroorzaakt te zijn.
5.7 Bestelde zaken worden in de bij Solid solution designs bv voorradige verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Solid solution designs bv. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5.9 Voor schade veroorzaakt vanwege door ons ingeschakelde derden of veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel zijn wij nimmer aansprakelijk.

6: OVERMACHT
6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-toerekenbare oorzaak die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhinderd . Tot zodanige oorzaak worden onder meer gerekend, staking en uitsluiting, brand, stremming van de aanvoer, breuk van machines, niet beschikbaar zijn van vervoer en voorts iedere andere oorzaak die niet aan onze schuld te wijten is of naar verkeersopvattingen niet voor ons risico komt.
6.2 In het geval van overmacht is Solid solution designs bv niet tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden. Zowel Solid solution designs bv als de cliënt komt in een dergelijke situatie het recht toe de overeenkomst, indien de situatie langer dan 1 maand duurt, te ontbinden. In het geval binnen die termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, vervalt het recht om op grond van overmacht te ontbinden.
6.3 In geval van ontbinding door Solid solution designs bv als bedoeld in lid 2 is de cliënt gehouden de in het kader van de overeenkomst beschikbare producten af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Het eigendom van de zaken gaat eerst op de cliënt over wanneer deze aan ons al het geen ter zake van alle leveranties van zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan. Onder dergelijke leveranties vallen ook leveringen van producten krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.
7.2 De cliënt dient onbetaalde producten op eerste aanmaning terug te zenden. In het geval van niet-betaling door de cliënt zijn wij gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de bedrijven en terreinen van de cliënt alsmede de ter beschikking van de cliënt gestelde zaken – waartoe wij op grond van deze voorwaarden door cliënt vooralsdan onherroepelijk zijn gemachtigd- teneinde deze terug te nemen.
7.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Solid solution designs bv voldoet, heeft Solid solution designs bv het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de cliënt op derden. De cliënt is in verband hiermee gehouden om zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren van bedoeld(e) pandrecht(en) en wel voor rekening van cliënt. In gevallen dat de zaken zich al in de macht van een derde bevinden zal cliënt het pandrecht op de vorderingen vestigen. .

8: REPARATIES
8.1 Defecte producten kunnen bij Solid solution designs bv voor rekening van de cliënt ter reparatie worden aangeboden. Solid solution designs bv zal indien daarom bij aanbieding van het artikel wordt verzocht zo spoedig mogelijk na onderzoek van het defect een indicatie over de reparatieprijs evenals de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs kan plaatsvinden ter kennis van de cliënt brengen.
8.2 De bewaarneming van Solid solution designs bv in het kader van reparatieopdrachten geschied voor risico van de cliënt.
8.3 De cliënt is verplicht om gerepareerde producten na één maand van de ter zake door Solid solution designs bv gedane kennisgeving af te halen en de reparatieprijs te voldoen. In het geval de cliënt gerepareerde goederen niet afhaalt, is Solid solution designs bv gemachtigd om na het verstrijken van een termijn van 12 maanden de producten aan derden ter verkoop aan te bieden en de door Solid solution designs bv ten behoeve van de zaak gemaakte kosten op de aan de cliënt af te dragen verkoopprijs te verrekenen.
8.4 Betalingen ter zake van reparaties dienen, gelijk aan het hiervoor onder sub 4.1 genoemd, voldaan te worden.

9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
9.1 Op alle met ons aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bepaling van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.